Studia Mertoniana 2

Collected Papers
of the First Merton Conference in Poland
Lublin, Oct. 24-27, 2002.

 

Edited by Krzysztof Bielawski.

Kraków: Wydawnictwo Homini, 2003.


  

Essays:

 

Abp Józef Życiński - "Merton and Ecology of Human Spirit."

"Merton a Ekologia Ludzkiego Ducha."

  

Abp Józef Życiński - "The Crisis of Scientific-Technical Civilization and the World of Spiritual Values in the Reflections of Thomas Merton."

"Kryzys Cywilizacji Naukowo-Technicznej a Świat Wartości Duchowych w Refleksji Thomasa Mertona ."

  

Patrick Hart, OCSO - "A Witness to Life."

"Thomas Merton – Świadek Życia."

  

Czesław Milosz - "Merton."

"Merton."

  

M. Basil Pennington, OCSO - "Thomas Merton and Centering Prayer."

"Thomas Merton a Modlitwa Środka."

  

Paul M. Pearson - "Thomas Merton – Archivist."

"Thomas Merton – Archiwista."

  

Maciej Bielawski - "Merton's Margin."

"Paradoks Mertona. Życie Na Marginesie – Doświadczenie Centrum."

  

Obirek Stanislaw - "Second Round of Merton's Beer or Mysticism Incarnate."

"Piwo Thomasa Mertona Po Raz Drugi, Czyli Mistyka Wcielona."

  

Krzysztof Bielawski - "'Midsummer Diary' and Merton's Experience of Love."

"'Letni Dziennik' ('Midsummer diary') Mertona I Doświadczenie Miłości."

  

Wacław  Hryniewicz, OMI - "Thomas Merton and Julian of Norwich: Mysticism and Universalism of Salvation."

"Thomas Merton I Julianna Z Norwich: Mistyka A Uniwersalizm Zbawienia."

  

Theresa H. Sandok - "Thomas Merton's Contemplative Vision."

"Kontemplacyjna Wizja Thomasa Mertona."

  

Zofia Zarębianka - "Meditative Experience in the Poetry of Thomas Merton."

"Doświadczenie Medytacyjne W Wierszach Thomasa Mertona."

  

Elżbieta Kiślak - "Merton and Milosz in the Face of Totalitarianisms."

"Merton I Miłosz W Obliczu Totalitaryzmów."

  

Katarzyna Bruzda - "Thomas Merton – An Artist."

"Thomas Merton – Artysta."

  

Jan Bereza - "Thomas Mertons Theology of Self."

"Thomasa Mertona Teologia 'Ja'."

  

Konrad Małys - "Thomas Merton Reads Bernard."

"Tomasz Merton Czyta Bernarda."

  

Paul M. Pearson - "Merton Societies."

"Towarzystwa Mertonowskie Na Świecie."


Copyright (c) by the Authors. All Rights Reserved. Scanned by Robert O. Pearson.

Go to the Thomas Merton Society Publications Page